Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r.) zwane dalej RODO, informuję, że:

 

1) Administratorem/Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane jest AFK TOOLS Tomasz Kosyk, ul. Młyńska 2, 46-080 Chróścice.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów handlowych, przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań marketingowych:

 

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo AFK TOOLS – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu firmy AFK TOOLS , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa AFK TOOLS, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa AFK TOOLS. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

 

3) Powierzone Dane osobowe przetwarzane będą przez podmiot przetwarzający w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.
4) Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania Danych osobowych.
5) Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu Danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych tak, aby zapewnić powierzonym Danym osobowym adekwatny stopień ochrony.
6) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych osobowych.
7) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że jego pracownicy, osoby świadczące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Podmiotu przetwarzającego, którzy będą przetwarzać Dane osobowe w związku z Umową, będą działać na podstawie wyraźnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do czasu wycofania zgody lub do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowane w tajemnicy (o której mowa w art 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych Danych osobowych przez osoby, które upoważni do przetwarzania Danych osobowych zarówno w trakcie ich zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla celów dowodowych AFK TOOLS prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez AFK TOOLS w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez AFK TOOLS jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
12) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.